Odpowiadając na wniosek mieszkańców Wywłoczki, pragnę zaapelować do Pana Burmistrza o ponowną dogłębną analizę planów zmiany statusu Szkoły Podstawowej funkcjonującej w tej miejscowości. Zgodnie z informacjami, potwierdzonymi przez innych mieszkańców gminy w/w szkoła ma stać się, w zamiarach władz samorządowych, w efekcie filią Szkoły Podstawowej w Zwierzyńcu. Uzasadnieniem dla podjęcia takiej decyzji ma być opinia, jakoby utrzymanie szkoły w Wywłoczce w obecnej formie organizacyjnej generuje zbyt duże koszty – w opinii samorządowców największe w porównaniu z innymi szkołami, dla których organem prowadzącym jest Burmistrz Zwierzyńca.

Nie wnikając w tym miejscu w analizę ekonomiczną, jednocześnie zauważając ekonomiczną argumentację Pana Burmistrza na tej płaszczyźnie, pragnę jednak stwierdzić co następuje.

Przede wszystkim chcę podkreślić, że moje doświadczenie w kontaktach z niewielkimi placówkami oświatowymi na terenie Zamojszczyzny wskazuje jednoznacznie na fakt, iż proces edukacji i wychowania dzieci w niewielkich szkołach wiejskich, takich jak Szkoła Podstawowa w Wywłoczce, daje bardzo dobre efekty. Dzieci uczące się w niewielkich grupach i nadzorowane przez wychowawców mających bezpośredni kontakt z ich rodzicami osiągają bardzo dobre wyniki w nauce i zachowaniu. Takie są fakty, podkreślane przez wielu pedagogów. Fakty te zresztą możemy zaobserwować także sami – problemy wychowawcze, z jakimi borykają się rodzice nie wynikają wyłącznie z wpływu środków masowego przekazu na wychowanie, ale także z faktu coraz częstszego łączenia szkół i nauczania dzieci w wielkich placówkach zbiorczych, w których uczeń siłą rzeczy staje się coraz bardziej anonimowy.

Tego obawiają się rodzice dzieci uczęszczających do Szkoły Podstawowej w Wywłoczce, zainteresowani ich dobrą edukacją i są to obawy całkowicie zrozumiałe. To prawda, że w planach Pana Burmistrza nie ma póki co likwidacji szkoły, a jedynie zmiana jej statusu – likwidacja odrębności organizacyjnej i przeniesienie klasy szóstej do Zwierzyńca. Nie można jednak dziwić się mieszkańcom Wywłoczki, że widzą oni w tym dalszą perspektywę – całkowitej likwidacji szkoły.

Moi interesanci, zauważający także aspekt ekonomiczny, podnoszą jednak, iż koszty organizacji dowozu dzieci do Zwierzyńca zmniejszą planowane oszczędności. W/w wskazują także, iż uciążliwość i czas dojazdu negatywnie wpłyną na sam proces kształcenia.

Moi interesanci- słusznie w mojej opinii- podnoszą również społecznie niepokojący fakt likwidacji szkół wiejskich, często tak jak w przypadku szkoły w Wywłoczce w części powstałych dzięki pracy społecznej, dobrze wyposażonych, świadczących na wysokim poziomie usługi edukacyjne dla naszych dzieci.

Dlatego licząc na stałe zaangażowanie się Pana Burmistrza w rozważne rozwiązywanie trudnych spraw społecznych oraz ich podnoszenie (czego przykładem może być troska o utrzymanie produkcji w Browarze w Zwierzyńcu), oraz argumenty zaprezentowane w niniejszym piśmie, uprzejmie proszę o ustosunkowanie się do jego treści i udzielenie odpowiedzi na następujące pytania:

Czy decyzję Pana Burmistrza popiera większość radnych Zwierzyńca?

Czy decyzja ta jest ostateczna i nie ma innego rozwiązania, patrząc przez pryzmat finansów Gminy Zwierzyniec?

Czy znajduje Pan Burmistrz szanse dla pozostawienia Szkoły w Wywłoczce w obecnym zakresie organizacyjnym?

Jakie są szacunkowe oszczędności wynikające z przyjęcia rozwiązania proponowanego przez Pana Burmistrza?

Czy potencjalnie zaoszczędzone pieniądze nie są, w kontekście argumentów przytaczanych w niniejszym piśmie, zdaniem Pana Burmistrza jednak najlepszą inwestycją w rozwój Gminy Zwierzyniec poprzez właściwą edukację i wychowanie jej dzieci i młodzieży w niewielkich placówkach szkolnych