Szanowny Pan
Marcin Zamoyski
Prezydent Zamościa

Jako Poseł na Sejm RP reprezentujący także mieszkańców Miasta Zamościa i Zamojszczyzny, biorąc pod uwagę medialną dyskusję na temat sytuacji PKS sp. z o.o. w Zamościu oraz planowaną sprzedaż dworca autobusowego na Nowym Mieście, zwracam się do Pana Prezydenta z propozycją rozważenia przystąpienia samorządu Miasta Zamościa do przetargu nieograniczonego celem zakupu terenu w/w dworca.

Z obserwacji działań i decyzji innych samorządów w Polsce, a w szczególności Miasta Kraków wynika pewność, że podjęcie takiej decyzji jest uzasadnione ekonomicznie, a wręcz potrzebne także w przypadku naszego miasta dla podtrzymania jego rozwoju gospodarczego.

Moim zdaniem publiczne deklaracje i wypowiedzi Pana Prezydenta w tym temacie świadczą o zrozumieniu zagrożeń związanych z ewentualną likwidacją w/w spółki oraz likwidacją dworca autobusowego. PKS sp. z o.o. w Zamościu zatrudniający 125 osób także mieszkańców miasta Zamościa jest ważnym pracodawcą dla naszego rynku pracy. Jego dalsze funkcjonowanie jest istotne także ze względu na to, iż w chwili obecnej obserwujemy, niestety, wzrost bezrobocia w naszym mieście (dane z lutego 2011r. wskazują prawie 16% bezrobocie- średnia dla województwa lubelskiego 13.8 % ). Z drugiej strony osobiście podzielam zdanie osób, które m.in. twierdzą, iż likwidacja dworca pogorszy tylko sytuację gospodarczą tego rejonu miasta, bazującego przecież na handlu. Ewentualne podjęcie w/w propozycji byłoby dobrą okazją przejścia od medialnych deklaracji do konkretnych działań.

Włodarze Miasta Krakowa jeszcze w 2003r. zdecydowali się utworzyć spółkę Regionalny Dworzec Autobusowy w Krakowie Sp. z o.o., której udziałowcami zostali także: Województwo Małopolskie, PKS w Krakowie S.A. Poczynili na jego terenie poważne inwestycje doprowadzając do tego, że stał się on prawdziwym centrum życia Krakowa, punktem rozpoczynającym wizytę w Krakowie wielu turystów, ale też jednym z centrów handlowych Krakowa. To także dodatkowe źródło dochodu dla finansów miasta.

W przypadku zamojskiego przewoźnika mamy do czynienia z zasadniczo inną sytuacją. Poważnie zadłużona spółka PKS w Zamościu i jej właściciel- samorząd wojewódzki nie został zaproszony do wspólnych, na wzór Krakowa, inicjatyw i m.in. dla ratowania miejsc pracy- jest zainteresowany sprzedażą dworca. Proponuję więc, aby samorząd Miasta Zamość sam podjął podobne rozwiązanie jak w Krakowie, zwłaszcza że zakup dworca, w myśl przepisów ustawy o samorządzie gminnym (zwłaszcza zaś art. 44 tej ustawy) jest jak najbardziej zgodny z prawem, co więcej jego zagospodarowanie wpisywałoby się w realizację zadań własnych – inwestycyjnych Miasta, o których mowa w art. 7 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym.

Dworzec autobusowy w Zamościu to bardzo dobra lokalizacja dla handlu kupieckiego. Nasi kupcy od kilku lat oczekują rozwiązania, które w końcu będzie im przyjazne. Po wyrzuceniu ich z Nadszańca wielu z nich nie wróciło do swego poprzedniego statusu, niewielu skorzystało z możliwości powrotu do tego obiektu. Wiele miejsc pracy zostało w ten sposób zlikwidowanych. Zamojscy kupcy publicznie nieraz mówili, że oczekują trwałej lokalizacji, gdzie mogliby zainwestować, bez obaw, posiadane środki na najbliższe kilkanaście lat. Miasto mogłoby podjąć w tym celu z tym środowiskiem skuteczne negocjacje. Niewątpliwie takim miejscem atrakcyjnego handlu może być teren dworca autobusowego w Zamościu, który w dalszym ciągu mógłby być wykorzystywany jako główny postój dla przyjeżdżających do Zamościa autobusów i busów oraz punkt przesiadkowy dla odwiedzających nasze miasto turystów.

Doświadczenie Krakowa pokazuje, że z obskurnych dworców można zrobić prawdziwą wizytówkę miasta. Doświadczenie to pokazuje, że miasto może także na tym zarabiać także m.in. poprzez pobieranie opłat za wjazd na jego teren autobusów różnych firm przewozowych, wynajem powierzchni handlowych, a zakup tak dobrego terenu inwestycyjnego jest jak najbardziej uzasadniony.

Do kolejnego terminu przetargu na zbycie działki, na której zlokalizowany jest dworzec PKS pozostało jeszcze kilkanaście dni. Na pewno w tym czasie Urząd Miasta Zamościa jest w stanie przygotować stosowną dokumentację – ofertę przetargową. Wolą Pana Prezydenta i radnych można zwołać pilne posiedzenie Rady Miasta, która z kolei może zaakceptować ewentualną zmianę do budżetu miasta dającą szansę na ten kierunek inwestycyjny.

Warto również przywołać w tym kontekście ostatnią sesję Rady Miasta Zamość podczas której wszyscy radni przyjęli uchwałę dot. emisji obligacji miejskich na kwotę 40 mln. złotych. Obligacje te mają zostać wyemitowane w 2011r., i mają wspomagać uchwalony budżet miasta- z przeznaczeniem szczególnie na inwestycje. Ponadto, z wypowiedzi Skarbnik Miasta wynikało, że dochód ze sprzedaży obligacji nie jest przeznaczony na konkretne zadania inwestycyjne. Istnieje więc możliwość wyboru ich inwestycyjnego wykorzystania.

Mając na uwadze powyższe, uprzejmie proszę Pana Prezydenta o udzielenie odpowiedzi na następujące pytania:

Czy rozważał Pan Prezydent, wraz podległymi Panu urzędnikami, możliwość zakupu terenu dworca autobusowego w Zamościu.

Czy widzi Pan inne miejsce, ewentualnie należące już do Miasta, które mogłoby się stać punktem centralnym życia handlowego i transportowego Zamościa?